language
Contact

Handelsweg 45
4421 SH Kapelle
06 53 70 81 61
willem@motoclassics.nl

Alleen op afspraak

Willem Koppejan, de eigenaar van MOTO Classics, is sinds hij op 7-jarige leeftijd bij zijn vader achterop de Norton Dominator 88 naar de TT in Assen ging een groot motorliefhebber. Inmiddels is hij al ruim 40 jaar werkzaam in de motorfietsbranche en bezit hij een ruime ervaring op het gebied van klassieke en bijzondere motorfietsen.

Heeft u interesse in één van de motoren die wij aanbieden? Wilt u een klassieke motorfiets kopen of juist verkopen? Neem dan contact met ons op. Ons aanbod is te bezichtigen in Kapelle (alleen op afspraak). Bij verkoop komen wij in de meeste gevallen bij u langs.

1: Kan ik meer foto's krijgen van de motorfiets?

Natuurlijk, wij kunnen verschillende gedetailleerde foto's van de motorfiets nemen en aan u doormailen.

2: Wordt de motorfiets rijklaar afgeleverd?

Jazeker, in principe zorgen wij er voor dat hij rijklaar is bij aflevering. Er zijn uitzonderingen waarbij rijklaar maken niet mogelijk is. In dat geval wordt u daar op voorhand over ingelicht.

3: Kan ik een proefrit maken?

Dit kan. Maak daarvoor een afspraak. Maar omdat de meeste klassieke motorfietsen reeds geruime tijd hebben stilgestaan, vergt het vaak enige tijd en aandacht voordat wij hem lopend hebben gemaakt. Wij vragen daarom een bedrag van Eur. 200,-- voor een proefrit. Dit bedrag brengen wij weer in mindering op de aankoopprijs wanneer u besluit de motorfiets te kopen.

4: Krijg ik garantie op de motorfiets?

Nee, op zulke klassieke motorfietsen kan geen garantie gegeven worden. Wij geven een zo eerlijk mogelijke beschrijving van de motorfiets en doen onze uiterste best om hem in zo goed mogelijke staat af te leveren.

5: Kan de motorfiets ook gebracht of verzonden worden?

Ja, als u zelf niet in staat bent om de motorfiets op te komen halen, dan kunnen wij hem, eventueel tegen vergoeding van de vrachtkosten, bij u bezorgen. Neem daarvoor contact met ons op.

Algemene Voorwaarden

Art. 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of handelt in naam van een bedrijf. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en consument.

Art. 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Art. 3: Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, voorzien van een dagtekening of datum.
 2. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 2 dagen geschiedt. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW volgens de margeregeling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes gehouden worden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid had horen te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 4: Onderzoek

 1. De consument heeft het recht en de mogelijkheid om de goederen vooraf te bezichtigen, te onderzoeken en zich te overtuigen van de hoedanigheid.
 2. Beschrijvingen van de goederen, zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch dienen door de consument vooraf te worden gecontroleerd op juistheid, daar aan deze beschrijvingen geen rechten ontleend kunnen worden.

Art. 5: Garantie

 1. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de totstandkoming van de koopovereenkomst.
 2. Alle goederen worden verkocht met bijbehorende documenten zoals kentekenbewijzen, en indien aanwezig keuringsrapporten, enz.
 3. Indien een gebrek of schade is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de consument of derden, of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet geschikt zijn, dan kan gebruiker hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Art. 6: Betaling

 1. Levering geschiedt na volledige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief eventuele vrachtkosten en alle andere kosten met betrekking tot levering.
 2. Tenzij anders vermeld, wordt de motorfiets geleverd volgens de margeregeling.

Art. 7: Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af winkel/magazijn van gebruiker.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of hem ter hand worden gesteld.
 3. Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging na een overeengekomen aanbetaling van de koopprijs, inclusief eventuele overeengekomen vrachtkosten en alle andere kosten met betrekking tot levering.
 4. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Art. 8: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument is Nederlands Recht van toepassing.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.